Lessen uit de migratie (Hijra) van de profeet (vzmh)

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 21/09/2017

Beste gelovigen, vandaag is het de tweede dag van het nieuwe islamitische jaar 1439. Het is nu 1438 jaar geleden dat de migratie van de profeet van Mekka naar Medina is begonnen. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om stil te staan bij deze belangrijke gebeurtenis in de islamitische geschiedenis om er
lessen uit te trekken.De profeet Mohamed (vzmh) leefde de eerste dertien jaar van zijn profeetschap in zijn geboorteplaats Mekka. Gedurende deze dertien jaar heeft de profeet er alles aan gedaan om de Islam te verkondigen en de bewoners van Mekka tot de Islam te leiden. Maar helaas, de bewoners van Mekka hebben de oproep van de profeet geweigerd en het aantal mensen die hem in deze periode hebben gevolgd, was zeer klein. Door hun geringe aantal waren de moslims kwetsbaar. Ze werden onderdrukt, mishandeld en gemarteld door de ongelovigen van Mekka. Een aantal moslims zijn zelfs vermoord. De enige schuld die zij hadden, was hun keuze voor de Islam!Deze onderdrukking en de weigering van de bewoners van Mekka om de Islam te omarmen, leidde ertoe dat de profeet op zoek ging naar een veilig gebied voor zichzelf, zijn boodschap en zijn metgezellen. De vijandschap en de agressie
van de ongelovigen van Mekka tegenover de profeet en zijn metgezellen werden alsmaar heviger.De bedevaartperiode waarin verschillende mensen uit verschillende stammen en steden Mekka bezoeken, was een goude kans voor de profeet (vzmh) om contacten met andere stammen te leggen, kennis met hen te maken en hen tot de Islam uit te nodigen. Zo liep hij (vzmh) langs bedevaartgangers zeggende:

“Oh mensen zeg dat er geen God is dan Allah, want dat is jullie voorspoed”.

Tijdens één van zijn pogingen om contacten met andere stammen te leggen, kwam de profeet (vzmh) een groep uit Medina tegen die ook voor de bedevaart naar Mekka waren gekomen. De profeet (vzmh) heeft hen tot de Islam uitgenodigd en door de hulp van Allah en daarna de wijsheid van de profeet is deze groep tot de Islam bekeerd. Deze groep bestond uit 12 mannen. Ze keerden terug naar Medina als moslims en begonnen de Islam in Medina te verspreiden.

In tegenstelling tot de situatie in Mekka, groeide de Islam snel en werd deze goed ontvangen in Medina. Een jaar later kwam weer een groep bedevaartgangers van Medina naar Mekka. Onder hen waren ook veel moslim

die de profeet (vzmh) voor het eerst kwamen zien. Op een nacht tijdens deze bedevaartperiode, vond er een ontmoeting plaats met deze groep moslims. Dit jaar was de groep groter dan vorig jaar, namelijk 70 mannen en 2 vrouwen. Zij hebben in deze ontmoeting een eed afgelegd om de profeet en de Islam bij te staan.

Na deze belofte van trouw, beviel de profeet (vzmh) de metgezellen om naar Medina te emigreren. En zo begon de emigratie van Mekka naar Medina. De emigratie was dus geen zoektocht naar een luxer leven of iets dergelijks; het was puur de overgave aan Allah en aan zijn profeet om de islam bij te staan. En zo
verlieten de metgezellen Mekka zowel individueel als in groepen.Nadat de moslims een veilig heenkomen vonden in Medina, maakten de ongelovigen van Mekka zich zorgen om de groei van de Islam in Medina. Ze bedachten allerlei plannen om de emigratie te laten mislukken. Eén van hun plannen was om de profeet niet te laten emigreren door hem vast te houden of zelfs te vermoorden. Allah zegt hierover in de koran:(َوِإْذَيْمُكُرِبَكالَِّذيَنَكفَُرواِلُيثْبِتُوَكأَْويَْقتُلُوَكأَْوُيْخِرُجوَكَۚوَيْمُكُروَنَوَيْمُكُراَّللََُّۖواَّللََُّخْيُراْلَماِكِريَن) الأنفال:30En toen zij die ongelovig zijn plannen maakten om je vast te houden of je te doden of je te verdrijven. Zij maakten plannen en Allah maakte plannen, maar Allah is de beste plannenmaker. 08:30.
Ondanks alle pogingen van de ongelovigen van Mekka om de profeet niet te laten emigreren, kwam hij (vzmh) veilig aan in Medina. Zijn verblijf in Mekka was erg zwaar en heeft vanaf de eerste openbaring 13 jaar geduurd. In Medina begon een nieuwe fase in de geschiedenis van de Islam. De Islam zal over de stad heersen en de moslims zijn geen minderheid meer. Moslims konden er hun geloof naar hun wensen uitvoeren en zo begon de bouw van een islamitische maatschappij.Beste gelovigen, de emigratie van de profeet is rijk aan lessen die wij eruit
kunnen trekken. We zullen er een aantal behandelen.
• Les 1: Het geloof (de Islam) moet in het leven van de moslims de hoogste positie hebben. Het moet boven alle andere zaken staan. Tijdens deze emigratie hebben de profeet (vzmh) en zijn metgezellen hun geboorteplaats, hun bezettingen en hun familieleden voor hun geloof verlaten. Het geloof
betekende alles voor hen. Daarom waren ze bereid om alles op te offeren om hun geloof te behouden. Vraag je zelf af -beste broeders en zusters- wat het geloof voor jou betekent en welke positie het heeft in jouw leven?

• Les 2: Volvertrouwen in Allah en standvastig zijn. In het verhaal van de emigratie van de profeet (vzmh), treffen wij de grote zekerheid die de profeet en de metgezellen hadden over het gezelschap van Allah (swt). Een vaste overtuiging die niet door welke opvatting dan ook wordt verstoord. Toen de profeet en Aboe Bakr zich in de grot verscholen en de vijanden naderden, vreesde Aboe Bakr voor de veiligheid van de profeet en zei: “Oprofeet, als iemand van hun naar zijn voeten kijkt dan ziet hij ons wel”. De profeet zei in alle zekerheid:

“O Aboe Bakr wat denkt u van twee mensen waarbij Allah hun derde is?”.

De edele koran beschrijft deze gebeurtenis als volgt:

(ِإَّلَّتَنُصُروهُفَقَْدنََصَرهُاَّللَُِّإْذأَْخَرَجهُالَِّذيَنَكفَُرواثَاِنَياثْنَْيِنِإْذُهَماِفياْلغَاِرِإْذيَقُوُلِلَصاِحِبِهَلَّتَْحَزْنِإَّن اَّللََّ َمَعنَا فَأَن َزَل اَّللََُّسِكينَتَهَُعلَْيِه) التوبة:40.

Als jullie hem niet helpen? Allah heeft hem reeds geholpen toen zij die ongelovig zijn hem samen met een tweede verdreven, toen zij beiden in de grot waren. Toen zei hij tot zijn metgezel: “Wees niet bedroefd, Allah is met ons.” Toen liet Allah Zijn kalmte op hem neerdalen en sterkte hem met troepen die jullie niet kunnen zien. 09:40.

• Les 3: Niemand kan op tegen de wil van Allah en niets gebeurt zonder Zijn
Wil (swt). Kijk hoe vaak de vijanden van de islam (de ongelovigen van Mekka) hebben geprobeerd de Islam te stoppen en te vernietigen. Ze hebben al sinds de eerste openbaring alle middelen ingezet om de missie van de islam te dwarsbomen. Maar omdat Allah iets anders voor zijn godsdienst wil, is het hen niet gelukt. En het zal niemand lukken om de Islam te vernietigen. Allah zegt hierover in de koran:

(ُيِر ي د ُ و َن أَنُيْطِف ئُو ا نُوَر اَّللَِّ ِب أَْفَو اِهِهْمَوَي أَْب ى اَّللَُِّإَّلَّ أَنُيِتَّم نُوَر هَُو لَْوَكِر هَاْلَك اِفُر و َنُهَو ا لَِّذ ي أَْرَسَلَرُسولَهُِباْلُهدَٰىَوِديِن اْلَحِقِليُْظِهَرهَُعلَى الِديِنُكِلِهَولَْوَكِرهَاْلُمْشِرُكو َن) التوبة:32-33.

page3image669335888
Zij wensen Allah’s licht met hun monden te doven, maar Allah weigert het Zijn licht niet te vervolmaken, ook al staat het de ongelovigen tegen Hij is
het die Zijn gezant met de leidraad en de ware godsdienst gezonden heeft om hem te laten zegevieren over de gehele godsdienst, ook al staat het de veelgodendienaars tegen. 09:32-33
• Les 4: Plannen en goede voorbereidingen treffen. De reis van Mekka naar
Medina was omringd door gevaren. Het was ook een les in planning en geduld van de profeet (vzmh). Ondanks dat hij (vzmh) zeer vertrouwde op Allah (swt) en zeker was van Zijn Gezelschap, heeft hij de emigratie samen
met Aboe Bakr goed voorbereid en heeft hij de nodige voorzorgsmaatregelen genomen. Hij heeft de reis niet in het openbaar maar in het diepste geheim voorbereid. De leider in deze reis was Mohammed (vzmh) en de assistent was Aboe Bakr. Ali bleef achter in Mekka om zorg te dragen voor zaken en Esmaa, de dochter van Aboe Bakr, zorgde gedurende deze dagen dat zij in de grot verbleven voor eten en drinken. Abdullah hield de profeet (vzmh) op de hoogte van het laatste nieuws uit Mekka en Amir ibn Foeheirah veegde de sporen weg die naar de grot Thaour leidden. Abdullah ibn Oreiqiet was de gids naar Medina. De profeet had niets aan het
toeval overgelaten, hij had alles goed voorbereid. Dit verhaal leert ons om in navolging van de profeet, zaken goed te plannen en voor te bereiden en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.• Als laatste beste broeders en zusters, De werkelijke migratie is niet slechts de migratie van de ene plaats naar een andere. Het betekent vooral ook dat de afgekeurde zaken vermeden moeten worden. In deze context zei de profeet (vzmh):
page4image667255760

“de echte hidjrah (migratie) is afstand nemen van wat Allah heeft verboden

Bochari.

وصلى الله على سيدنا محمد
.

Schrijf je nu in

meer nieuws

Algemeen

Lancering kenniscentrum

Omdat er een groeiende behoefte is aan het volgen van lessen op afstand, lanceren we het islamitische kenniscentrum Roosendaal.

Het belang van kennis en onderwijs

Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 08/09/2017 Beste broeders en zuster, de zomervakantie is voorbij en het nieuwe schooljaar is weer begonnen.