Het belang van kennis en onderwijs

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 08/09/2017

Beste broeders en zuster, de zomervakantie is voorbij en het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Daarom zal ik in de preek van vandaag stil staan bij het belang van onderwijs in de Islam. Ook zal ik van deze gelegenheid gebruik maken om mezelf en jullie van een aantal adviezen te voorzien die betrekking hebben op dit onderwerp; namelijk het belang van kennis en onderwijs.

Beste gelovigen, het onderwijsniveau en de kwaliteit van het onderwijs weerspiegelt in welke mate individuen en groepen ontwikkeld zijn. Wanneer onderwijs niet de juiste aandacht krijgt, zal de ontwikkeling van individuen en groepen achter lopen. Goed onderwijs is de sleutel voor ontwikkeling van het individu, op welk gebied dan ook. Het leven wordt steeds ingewikkelder door onder andere de technologische ontwikkelingen. Het individu is daarom steeds afhankelijker aan het worden van het juiste en goed onderwijs. Investeren in het onderwijs is dus investeren in een betere toekomst en een betere ontwikkeling.

Wanneer ik spreek over onderwijs, dan bedoel ik onderwijs die nuttig is voor de mensheid in dit wereldse leven. Daarnaast bedoel ik ook het religieus onderwijs dat wij nodig hebben om ons geloof op een juiste manier uit te voeren en te beleven, zodat we dichter bij Allah kunnen komen. Religieus onderwijs en al het ander onderwijs in de nuttige vakgebieden, zijn geen vijanden van elkaar; net zoals de Islam geen vijand is van de wetenschap. Wanneer we de islamitische geschiedenis bestuderen, dan zien we dat veel bekende geleerden religieus onderwijs hebben gecombineerd met andere wetenschappelijke disciplines zoals filosofie, wiskunde, geneeskunde en geschiedenis. Denk bijvoorbeeld aan de grote geleerden Ibn Roshd, Al Ghazali, Al Razi en vele andere geleerden.

Lieve moslims, de Islam is de religie van kennis. Het eerste vers van de Koran dat werd geopenbaard, beveelt ons om te lezen. Lezen is namelijk de sleutel tot kennis. Allah zegt:

(اْقرأْباْسم ربَك الَِّذي َخلََق َخلََق اْلْنسا َنِمْن علَق اْقرأْوربَُّك اْلَْْكرم الَِّذي علَّم باْلقَلَم علَّمَْ ََِِ ََِِ ٍَ َََ َََُِِ ََ

الْنسا َن ما لم يعلم) العلق:01-05َََِْْْ

Lees in de Naam van jouw Heer, Degene Die (alles) heeft geschapen. Hij heeft de mens uit een bloedklonter geschapen. Lees, en jouw Heer is de Meest Edele. Degenen Die (het schrijven) met de pen heeft onderwezen. Hij heeft de mens datgene onderwezen wat hij niet weet. 96:01-05

In de Islam komt kennis vóór daden. Er kan namelijk geen daad worden verricht zonder kennis. Zoals Allah zegt:

ََََََََََّّْْٰ ْ( ف ا ْع ل م أ ن ه ُ لَ إ ل هَإ لَ ا َّللَّ و اْس ت غِفْرِل ذ ن بَك وِل ل م ْؤِمِن ي َن و ا ل م ْؤِم ن َ ا ِت ) م ح م د :9 1

َََُُُِِِْ

Weet dan (o Mohammed) dat er geen god is dan Allah. En vraag om vergeving voor jouw zonde en (ook) voor de gelovige mannen en de gelovige vrouwen. 47:19

De woorden ‘kennis’ en ‘bezitters van kennis’ (Al3ilm en Al3olamae) en dergelijke komen meer dan 700 keer voor in de koran. Allah zegt Bijvoorbeeld in een vers:

(ِإنََّماَيْخَشىاَّللَِّمْنِعَباِدِهاْلُعلََماُء)فاطر:28َ

Waarlijk, het zijn slechts de bezitters van kennis onder Zijn dienaren die Allah vrezen. 35:28.

In een andere hoofdstuk zegt Allah:

(قُْل َهْلَيْستَِوي الَِّذي َنَيْعلَُمو َنَوالَِّذي َنَلََيْعلَُمو َن) الزمر:09Zijn degenen die kennis hebben gelijk aan degenen die geen kennis

hebben. 39:09.

De profeet (vzmh) heeft ook tal van uitspraken gedaan over het belang van kennis. Zo heeft bijvoorbeeld Aboe Ad-darda’a, moge Allah met hem tevreden zijn, het volgende overgeleverd:

“Ik heb de Profeet (vzmh) horen zeggen: “Wie een weg volgt endaarmee naar kennis verlangt, voor hem maakt Allah zijn weg naar het paradijs gemakkelijker. Bovendien leggen de engelen hun vleugels voor hem neer uit tevredenheid met wat hij verricht. Elke schepsel op aarde maar ook in de hemelen, zelfs de haaien in de zeeën vragen vergiffenis voor de geleerde. De positie van de geleerde en zijn belang zijn vergelijkbaar met die van de maan ten opzichte van andere planeten. De geleerden zijn de erfgenaam van de profeten, deze hebben geen Dirhams of Dinaars achtergelaten maar kennis en wie die verkrijgt heeft het meeste profijt’.”

(Abu Daoud en Termidhi)

Beste broeders en zusters, hierna volgen een aantal adviezen die betrekking hebben op onderwijs en het opdoen van kennis:

  • • Wees geduldig en maak optimaal gebruik van je tijd. Het zoeken naar kennis kent geen einde en duurt een leven lang. De moslim dient altijd op zoek te gaan naar kennis, hoe oud hij ook mag zijn. Weet dat je nog veel te leren hebt en denk nooit dat je alles al weet.
  • • Wees bewust (als leerling/student) van de negatieve gevolgen van het voortijdig schoolverlaten. Zonder een startkwalificatie maak je weinig kans op een leuke baan of een baan waarin je je kan ontwikkelen voor de toekomst. Hetis dus belangrijk dat je één of meer diploma’s haalt. De

ouders dienen hun kinderen ook te steunen om de school

niet voortijdig te verlaten.

  • • Om jouw school af te maken en de benodigde diploma’s tehalen, moet je zeker jou best doen. Daarnaast dien je je te gedragen tegenover jouw klasgenoten en leraren. We kennen jammer genoeg veel voorbeelden van jongeren die heel slim zijn en hoge cijfers scoren op school, maar door hun slecht gedrag hebben ze helaas alles verpest! Ook hun toekomst. Veel van hen hangen op straat. Wees daarom op je hoede!
  • • Omdat we ook succes in het hiernamaals wensen, dienen we genoeg aandacht te schenken aan islamitische kennis. Het doet mij bijvoorbeeld zeer veel pijn wanneer ik een volwassen moslim of moslima zie die de koran niet kan lezen omdat hij de Arabische taal niet machtig is. Ik praat hier niet over het begrijpen van de koran, maar over het kunnen lezen van de koran in het Arabisch. Ouders zijn verplicht om hun kinderen Arabisch te onderwijzen om de koran te kunnen lezen. Wanneer de ouders door bepaalde redenen deze plicht tegenover hun kinderen niet zijn nagekomen, dan ben je als volwassen moslim zelf verplicht om Arabisch te leren! Sta eens stil bij het grote verlies dat je lijdt, o beste gelovige! En besef dat je ontelbaar veel hasanaat mist doordat je de koran niet kan lezen.
  • • Als laatste beste gelovigen, morgen begint het Arabisch onderwijsjaar in onze moskee. We moeten allemaal –ieder vanuit zijn eigen positie- onze best doen om de schoolresultaten van onze kinderen te verbeteren. Zonder jullie betrokkenheid, jullie hulp en jullie begrip wordt er niets verbeterd. De uitdagingen van het onderwijs zijn groot. Deze uitdagingen vragen om onze betrokkenheid en samenwerking.وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.

Schrijf je nu in

meer nieuws

Algemeen

Lancering kenniscentrum

Omdat er een groeiende behoefte is aan het volgen van lessen op afstand, lanceren we het islamitische kenniscentrum Roosendaal.

Het belang van kennis en onderwijs

Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 08/09/2017 Beste broeders en zuster, de zomervakantie is voorbij en het nieuwe schooljaar is weer begonnen.