U betaalt uw Zakaat (armenbelasting) toch wel?

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 29/09/2017

Beste gelovigen, morgen, zaterdag 30 september, is het de tiende dag van de maand Muharram. Muharram is tevens de eerste maand van de islamitische kalender. Het is sterk aanbevolen om de tiende dag van de maand Muharram (morgen) te vasten. Deze dag noemt men ook wel ‘Ashura. De reden achter het vasten van ‘Ashura is de volgende: Nadat de profeet (vzmh) van Mekka naar Medina verhuisde, merkte hij op dat de Joden ‘Ashura vasten. Toen hij hen vroeg wat de aanleiding daarvoor is, antwoordden zij dat het de dag is waarop Allah de profeet Moesa (vzmh) en zijn volk redde van de tiran Fir’awn. Moesa vastte deze dag uit dankbaarheid aan Allah en dat zij (de joden) hem daarin volgen. Hierop zei de profeet (vzmh) dat wij (moslims),meer recht hebben op (het volgen van Moesa) dan hen, waarop hij de moslims beval om deze dag te vasten (Al Bukhari).

Over de verdienste van het vasten van ‘Ashura, zei de profeet (vzmh) dat hetvasten van ‘Ashura de (kleine) zonden van het voorgaande jaar kwijtscheld (Muslim). Het is ook aanbevolen om samen met ‘Ashura een dag ervoor of erna te vasten.

Beste broeders en zusters. Omdat de dag van ‘Ashura een belangrijke dag is, zijn veel moslims, vooral die van Marokkaanse afkomst, gewend hun Zakaat in deze gezegende periode te betalen. Daarom zal ik in de preek van vandaag stil staan bij deze islamitische verplichting, namelijk: het betalen/uitgeven van zakaat.

Zoals het bij ons allen bekend is, steunt de Islam op vijf zuilen. Deze zuilen zijn als een fundering van een huis; wanneer je één van de funderingen weghaalt dan stort het huis in. Om te kunnen zeggen: ‘ik ben moslim’, is het dus noodzakelijk dat je voldoet aan alle vijf pilaren van de Islam. De zakaat is de derde pilaar van de Islam na de Shahada en de Salaat.

De profeet (vzmh) heeft gezegd:

De Islam is gebouwd op vijf (zuilen): het getuigen dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah en dat Mohammed de Boodschapper is van Allah, het verrichten van het gebed, het betalen van de zakaah (armenbelasting), het verrichten van de haddj (bedevaart) naar het (Heilige) Huis (in Mekka) en het vasten in (de maand) Ramadan

Al-Boekhaari en Muslim

De zakaat staat tientallen keren vermeld in de Heilige Koran in nauwe samenhang met het gebed. Allah zegt bijvoorbeeld:

َََََََََََََََََََََََََُُُُُُُُُِّّّّْْْْْْر

)وأِقيموا الصلَة وآتوا الزكاة وما تقدمواِلِنفِسكمِمن خي تِجدوهِعند اِللّ إن اللّ بما تعملون بِصي(رِِ

البقرة:110

En verricht de salaat en geeft de zakat. En wat jullie hebben gedaan aan goede daden, jullie zullen het bij Allah aantreffen. Voorwaar, Allah is Alziende over wat jullie doen.” 2:110

En Hij zegt ook:

ََََََََُُّّ َََُ َََََََََََََََُُُُِّّّْْْْْْرََِْْإن الِذين آمنوا وعِملوا الصاِلحاِت وأقاموا الصلَة وآتوا الزكاة لهم أجرهمِعند ربِهم ول خوف عليِهم(

Voorzeker, degenen die geloofden, goede daden verrichtten, het gebed onderhielden en de zakat gaven, voor hen is de beloning bij hun Heer. En er zal geen angst op hen zijn, noch zullen zij treuren.” 2:277

َََََُُْْ.ول هم يحزنون)البقرة:277

Wie ontkent dat de zakaat verplicht is, is geen moslim meer, want hij ontkent hiermee veel duidelijke verzen uit de koran waarin Allah vermeldt dat de zakaat verplicht is. Degene die wel erkent dat het geven van zakaat verplicht is maar hieraan niet wilt voldoen, begaat één van grootste zonden in de Islam.

Ten tijde van Aboe bakr (moge Allah tevreden met hem zijn) de eerste khalifa van de profeet (vzmh), hebben veel mensen geweigerd hun zakaat te betalen. Aboe bakr gebruikte toen zijn macht als leider om zakaat van die mensen te innen en zodoende was de Islam de eerste religie die de hebzuchtige rijken onder druk zette om de zwakkeren in de samenleving te kunnen helpen en te beschermen.

Beste gelovigen, de Islam heeft ons ten strengste gewaarschuwd voor het niet betalen van zakaat. Allah zegt in de koran:

ََََْززَََََََََََُُُّّْزََََََََََُُِِّْْْىَََْزَوالذين يكيون الذهب والفضة ول ينفقونها ف سبيل اِللّ فبشّهم بعذاب أليم يوم يحم عليها ف نار(

ََََََُِِّْىَََََُُُُُُُُُُِِِِِِْْْىَََزَزََََُُُُُُُِِِِْْْْْززَُ)جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كيتمِلِنفسكم فذوقوا ما كنتم تكيون

ِِِ.التوبة:34-35

ِ

En zij die het goud en het zilver oppotten en dit niet besteden op de Weg van Allah; verkondig hen over een pijnlijke bestraffing. De dag waarop dit (goud en zilver) verhit zal worden in het vuur van de Hel, dan zal ermee over hun voorhoofden, hun zijden en hun ruggen gestreken worden. (En er zal worden gezegd.) “Dat is, wat jullie voor jezelf hadden opgepot, proeft dan wat jullie plachten op te potten.” 9:34-35

Dus elke vorm van rijkdom waar Zakaat over betaald moet worden en waarbij dit niet betaald is, wordt als een opgepotte schat (Kanz) beschouwd. De eigenaar zal ermee gekweld worden op de Dag der Opstanding. Dit is ook bewezen in de authentieke hadith van de Profeet (vzmh), waarin hij het volgende gezegd heeft:

Degene die geen zakaat van zijn kapitaal geeft zal in het hiernamaals door gloeiend heet ijzer in zijn gezicht en zijn lichaam worden verbrand. Er is geen eigenaar van goud of zilver die de last erover niet betaalt, of er worden platen van vuur voor hem gemaakt op de Dag der Opstanding en zij worden verhit in het vuur van de Hel. Dan worden zijn zijden, voorhoofd en rug ermee gebrand. Elke keer wanneer zij afkoelen, wordt het proces voor hem herhaald gedurende een Dag die vijftigduizend jaar telt. Dit zal voortduren totdat het oordeel uitgesproken wordt onder de dienaren en dan zal hij zien of zijn pad naar het Paradijs of het Vuur leidt.

(Muslim)

Het geven van zakaat is dus geen vrijwillige daad die de rijken geven aan de armen, zomaar omdat zij dat willen. Het is een verplichte handeling die door de islam aan iedere moslim is bevolen uit te voeren, indien de voorwaarden van het geven van zakaat natuurlijk aanwezig zijn en indien hij oprecht is in zijn geloof.

Wanneer men zijn zakaat geeft, dan is men bezig te voldoen aan één van zijn religieuze verplichtingen, net zoals de moslim dat doet wanneer hij de verplichte gebeden verricht of de ramadan vast. Zakaat geef je op een nederige en correcte manier. De intentie moet zuiver voor Allah zijn en de armen die jouw zakaat ontvangen, mogen niet lastiggevallen of vernederd worden door de manier waarop je de zakaat aan hen geeft. Want dit is hun recht van wat Allah jou gegeven heeft. Vergeet dus niet -beste broeders en zusters-, dat alles wat je hebt afkomstig is van Allah. Vergeet niet dat wanneer je rijk bent, Allah degene is die jou rijk maakt en Hij kan jou zo makkelijk ook arm maken.

Door het geven van jouw zakaat erken je de gunsten van Allah aan jou en bedank je Hem daarvoor , Allah zegt in de koran:

َوآُتوُهمِّمنَّمالاَللّاَلذيآَتاُكْم)…النور:33(

“En geeft hun van de rijkdom die Allah jullie gaf…” 24:33.

Denk niet zoals die ongelovige man Qaron van het volk van Moessa heeft gedacht. Hij was extreem rijk en toen hij geadviseerd werd om sadaqa te geven zei hij:

ََََََُُُّىْقالِإنما أوِتيته علِعلمِعنِدي)القصص:78(

Hij zei: “Het is mij gegeven op grond van kennis die ik heb.” 28:78.

De moslim mag zeker niet zo denken. De moslim gelooft dat alle gunsten die hij heeft van Allah afkomstig zijn.

Lieve moslims, het geven van zakaat kent heel veel voordelen en verdiensten. Tot deze voordelen behoort de reiniging en zuivering van de ziel en het weghouden van de eigenschappen van hebzucht en vrekkigheid, het gewennen van de moslim aan de eigenschappen van welwillendheid, vrijgevigheid en medeleven voor de behoeftigen. Een ander voordeel is het verkrijgen van zegeningen, verhoging en vervanging van datgene wat uitgegeven is.

Als laatste beste gelovigen, het is onmogelijk om alle zaken die betrekking hebben tot zakaat in één preek te behandelen. De moslim die voldoet aan de verplichtingsvoorwaarden van het geven van zakaat (dat is degenen die verplicht is om zakaat te geven) moet leren hoe hij/zij zijn zakaat op een correcte manier moet betalen. Hierover kan je bijvoorbeeld de imam vragen.

ِِ

ِ

Wat noodzakelijk is om te weten, dat zakaat verplicht is voor vier soorten items: Datgene wat uit de grond komt aan granen en fruit, grazende veedieren, goud en zilver en producten die als handelswaar verkocht worden. Voor deze vier categorieën is er een minimaal vermogensniveau vastgesteld wat nisab wordt genoemd. Wanneer de waarde van het geld of de producten de nisab heeft bereikt, dient men daarover zakaat te betalen.

De waarde van de nisab is gelijk aan 85 gram (24 karaats) goud.

Dus degene die een bedrag boven de waarde van 85 gram goud heeft, moet na een islamitisch jaar 2,5% van het totaal bedrag als zakaat geven. De waarde van 85 gram goud is op dit moment ongeveer 3000 Euro. Wanneer je dus één jaar lang (volgens de islamitische kalender) 3000 euro of meer in je bezit hebt dan moet je 2,5% daarvan geven aan zakaat. Het gaat hier ook om spaargeld en om geld dat op de naam van de kinderen staat. En het maakt zeker niet uit of je getrouwd bent of alleenstaand bent en of je bij je ouders inwoont of alleen woont!

Vreest Allah beste broeders en zusters en geeft jullie zakaat. Allah zegt:

ََََََََََُُُُُُُِِّْْْْ َّ زَ

وما أنفقتم من شء فهو يخِلفه ۖ وهو خي الرازقي)سبأ:39(ِِ

En wat jullie ook aan bijdragen uitgeven; Hij zal het vergoeden. En Hij is de Beste der Voorzieners.” ( 34:39)

.وصل الله عل سيدنا محمد وعل آله

Schrijf je nu in

meer nieuws

Algemeen

Lancering kenniscentrum

Omdat er een groeiende behoefte is aan het volgen van lessen op afstand, lanceren we het islamitische kenniscentrum Roosendaal.

Het belang van kennis en onderwijs

Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 08/09/2017 Beste broeders en zuster, de zomervakantie is voorbij en het nieuwe schooljaar is weer begonnen.